ENPOR IN HET KORT

Energiearmoede – of kwetsbaarheid – is een cruciale factor voor een eerlijke energietransitie en blijft in Europa een groot probleem als gevolg van de stijgende energiekosten en trage vooruitgang bij het verbeteren van de energie-efficiëntie.

Het verminderen van de impact ervan in de particuliere huursector (PRS) is een uitdaging omdat:

  • het lastig is om energiearme huishoudens in de particulier huursector te identificeren en kwantificeren,
  • het niet eenvoudig is om energiebesparingsmaatregelen aan te brengen bij deze huishoudens vanwege structurele problemen zoals informatietekorten, ‘split incentives’ en andere oorzaken.

ENPOR wil beide uitdagingen het hoofd bieden door de energie kwetsbaarheid in de particuliere huursector zichtbaar te maken en steunregelingen voor energie-efficiëntie te testen om deze aan te pakken. Het vergroot de capaciteit van besluitvormers om de effecten ervan te begrijpen en te verzachten door tien beleidsmaatregelen in zeven landen te ontwerpen en te implementeren.

Definities

Het International Energy Agency (IEA) schat dat wereldwijd ongeveer 2 miljard mensen energiearmoede ervaren. Gegevens van het EU Energy Poverty Observatory geven aan dat het geschatte aantal energiearme burgers in de Europese Unie varieert tussen de 50 en 125 miljoen mensen. Energiearmoede wordt algemeen beschouwd als het onvermogen van huishoudens om tegen betaalbare kosten een adequaat niveau van energiediensten te behouden. Het wordt veroorzaakt door de interactie van 3 factoren: lage inkomens – hoge energiebehoefte (vanwege energie-inefficiënte woningen) – hoge energieprijzen.

Op EU-niveau heeft de Europese Commissie in 2009 in het derde energiepakket het concept van energiearmoede geïntroduceerd, waarbij de eindverantwoordelijkheid bij elke lidstaat ligt. Hoewel het aantal landen dat energiearmoede formeel in wetgeving of beleid erkent, toeneemt, heeft de meerderheid van de lidstaten nog geen formele definitie en hebben veel beleidsmakers moeite om het multidimensionale concept van energiearmoede te begrijpen.

Een van de doelstellingen van ENPOR is om te komen tot een duidelijke en aanvaardbare definitie van energiearmoede in de particuliere huursector in de EU, die verder gaat dan het denken over energiearmoede als een functie van inkomen en energie-efficiëntie en waarbij structurele factoren worden aangepakt, die vaak worden verwaarloosd in het debat, en niet voldoende meegenomen in het ontwerp van beleid, maar die aanzienlijke lock-in effecten creëren.

De lidstaten moeten indicatieve doelstellingen vaststellen om energiearmoede terug te dringen in combinatie met relevante doelgroepen, beleidslijnen en maatregelen, evenals mogelijke financieringsbronnen: ENPOR draagt ​​bij aan deze inspanning door gegevensverzameling en de oprichting van een energiearmoede-dashboard om energiearmoede in de PRS te identificeren en te monitoren, via het ontwerp van op maat gemaakt beleid, en goed gedocumenteerde implementatie met gepubliceerde richtlijnen voor de replicatie van het beleid in de hele EU. Het doel is om een ​​gemeenschappelijk meet- en monitoringskader te ontwikkelen dat leidt tot nationaal toepasbare definities van energiearmoede.

Energie kwetsbaarheid in de particuliere huursector

De belangrijkste doelgroep van ENPOR zijn energie-kwetsbare huishoudens in de PRS (Particuliere Huursector), die vaak te maken hebben met een combinatie van stagnerende lage inkomens, stijgende energieprijzen, en niet energiezuinige woningen en technische apparaten.

ENPOR Doelstellingen

  • Een beter begrip van het energiearmoedebeleid voor de particuliere huursector – ENPOR onderzoekt, beoordeelt en synthetiseert 30 energie-efficiëntiebeleidsmaatregelen die energiearmoede in de PRS-sector in de hele EU aanpakken om een ​​beter inzicht te krijgen in de factoren die investeringen in energie-efficiëntie stimuleren of verhinderen.
  • Monitoren van dimensies van energiearmoede in de particuliere huursector – ENPOR Energy Poverty Dashboard zal de geografische aspecten van energiearmoede in de PRS in kaart brengen en helpen bij het opsporen, kwantificeren en monitoren van de effecten van energie-efficiëntiebeleid op energiearmoede, inclusief de verborgen vormen ervan. Het zal dus aspecten van armoede in de PRS en hun verbanden met gender en andere sociale dimensies onderzoeken om geschikte maatregelen te definiëren voor het verminderen van energiearmoede als resultaat van specifiek beleid.
  • Ondersteuning van het opzetten en uitvoeren van energie-efficiëntiebeleid om energiearmoede in de particuliere huursector te verminderen – ENPOR ondersteunt de uitvoering van 10 energie-efficiëntiebeleidslijnen en maatregelen tegen energiearmoede in de PRS in 7 lidstaten om de ‘split inentives’ en lock-in belemmeringen in de PRS op basis van bevindingen uit eerdere regelingen. Er wordt voorzien in een gestructureerd kennisuitwisselingsplatform en richtlijnen voor andere landen (het organiseren van evenementen voor gemeenten, energieagentschappen en energiearme huurders en hun verhuurders).

Het beleid is geclusterd in:

  • Subsidies voor renovaties van gebouwen, met inbegrip van het wisselen van brandstof en kleinschalige hernieuwbare energiebronnen;
  • Training en informatie;
  • Zachte maatregelen; en
  • Programmaondersteunende acties, inclusief richtlijnen om energiearmoede beter te identificeren.

Wat zijn de REACT groepen?

Regionale energieactie (REACT) – groepen zullen worden opgericht met als doel het ENPOR-beleid mede te ontwerpen, inzichten te bespreken, monitoringgegevens te verstrekken en de goedkeuring van het beleid door huishoudens, vastgoedeigenaren en gerelateerde marktspelers te vergemakkelijken. De leden van REACT-groepen zijn de organisaties die betrokken zijn bij de waardeketen van energie-efficiëntie (van ministeries tot huishoudens), die kunnen bijdragen aan oplossingen.