ΤΟ ΕΡΓΟ “ENPOR” ΕΝ ΣΥΝΤΟΜΙΑ

Η ενεργειακή ένδεια -ενεργειακή φτώχεια ή ευαλωτότητα- είναι καθοριστικός παράγοντας για τη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση και παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λόγω του αυξανόμενου κόστους ενέργειας και του αργού ρυθμού βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

Energy poverty – or vulnerability – is a critical factor for a fair energy transition. It remains at high levels in Europe due to increasing energy costs and slow progress on energy efficiency improvements. Alleviating its impact in the private rented sector (PRS) is a challenge because of the difficulty:

  • to identify and quantify energy-poor households in the sector,
  • to deliver energy efficiency measures to these households due to structural problems like information deficits, split incentives, and more.

ENPOR aimed at overcoming both challenges, making energy vulnerability in the PRS visible, and testing energy efficiency support schemes to address it.

ENPOR :

Examined in depth energy poverty policies for the PRS across the EU

Supported the adaption and implementation of 10 policies in 7 countries tailored to the PRS needs

Monitored the dimensions of energy poverty in the PRS with a Dashboard mapping energy poverty in EU

Provided a structured knowledge exchange platform and guidelines for other countries


The ENPOR Horizon 2020 project has reached its successful conclusion after three years of dedicated efforts to address energy poverty in the private rented sector. The project, funded by the European Union, focused on collecting expertise, analysing national policies, and formulating key recommendations to alleviate energy poverty challenges faced by tenants and landlords. – See final project poster, gender work graphics, dashboard information, split incentive tool and press release.